abstract.bg
 

Реферати

 

Рефератът е разработка с определени показатели

Целта на реферата е не прост прераз, а ясно, сбито и кратко да представи съдържанието на посочен научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, да  даде информация за автора, за приносите, за терминологията, откритията и др.

Тези задачи изискват добра предварителна подготовка.

Ползването на разнообразни източници по поставения проблем е предпоставка за гарантиране на обективността и избягване на използването на непроверени и недостоверни факти. Източниците на информация са разнообразни са различни: книги, монографии, учебници, студии, статии. Същите могат да се ползват и в дигитален формат.

Подготовката за написването на реферата започва със запознаване и осмисляне на темата, а след това се прави аспектен анализ на източника или на групата източници.

Следва идентифициране на основните сведения, които трябва да се включат в реферата, както и да се прегледат несъществените подробности, които трябва да се игнорират.

След това в логическа цялост се синтезира и обобщава ценната информация в съответствие с целите на реферата.

 
НАПРАВИ ЗАЯВКА
3736

Дипломна работа

Дипломната работа обикновено е разработка със средна дължина, варираща между 40-100 страници, където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс желае да завърши.Read more

Реферат

Целта на реферата е не да преразкаже, а ясно, сбито и кратко да представи съдържанието на посочен научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, да се даде информация за автораRead more

Курсова работа

Курсовата работа е авторски текст, в който се решават определени учебно-изследователски задачи, които имат творчески характер. Курсовата работа може да бъде определена като неголям самостоятелен научен трудRead more

 
120Курсови работи
325Есета
65Реферата
38Дипломни работи
Заявете разработка на дипломна работа, есе или реферат, сега!КОНТАКТИ