abstract.bg
 

Писане на есета

 

Какво трябва да знаем при писане на есе ?

От съществено значение е, че има различни видове есета, които въпреки това изискват висока степен на оригиналност и представяне на личното мнение.

Академично есе – за какво става дума?

Такова есе се нарича още „доказателствено” , тъй като при разработването му се интерпретират различните позиции, мисли и отношения, които са събрани, за да се докаже защитаваната теза и така да се достигне до „истината” по зададения проблем.

Плюс изказване на лично мнение по въпроса.

Целта на изложението в есето е свързано със собствената гледна точка, личната позиция, субективните мисли и чувства.

Есето трябва да притежава основните признаци на всеки писмен текст :

  • информативно, стилово и смислово единство
  • езикова свързаност
  • специфична композиция
  • завършеност.

Тъй като есето е преди всичко текст-разсъждение, описанието и повествованието могат да присъстват като елементи на текста, но акцентът е  разсъждението от гледна точка на субекта, който създава есето.

Есето е лична и оригинална интерпретация по зададен проблем!

В някои случаи има свободна композиция. Есеистичният текст издава индивидуалния стил на пишещия. В зависимост от темата и нейната интерпретация могат да се редуват и съчетават елементи на научност и публицистичност, но винаги трябва да съществува стилово единство, подчинено на авторовите осведоменост,  въображение и  експресия.

Есето разкирава културпата осведоменост на автора.

То винаги съдържа елементи на новаторство.

При писане на академично есе студентът трябва ясно и логично да въведе проблематиката, да формулира теза, да демонстрира методи, с които ще я защити и да обобщи темата в заключение.

 
НАПРАВИ ЗАЯВКА
3736

Дипломна работа

Дипломната работа обикновено е разработка със средна дължина, варираща между 40-100 страници, където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс желае да завърши.Read more

Реферат

Целта на реферата е не да преразкаже, а ясно, сбито и кратко да представи съдържанието на посочен научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, да се даде информация за автораRead more

Курсова работа

Курсовата работа е авторски текст, в който се решават определени учебно-изследователски задачи, които имат творчески характер. Курсовата работа може да бъде определена като неголям самостоятелен научен трудRead more

 
120Курсови работи
325Есета
65Реферата
38Дипломни работи
Заявете разработка на дипломна работа, есе или реферат, сега!КОНТАКТИ